Algemene voorwaarden van Stroomfixers

publicatiedatum: 01/03/2021

Geldigheid

Onze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle gebruikers die vanaf de publicatiedatum van deze algemene voorwaarden (cfr. supra) de site bezoeken of zich op de publicatiedatum of later registreren op onze website.

Wanneer de algemene voorwaarden wijzigen nadat een gebruiker zich geregistreerd heeft, dan zijn voor die gebruiker de nieuwe algemene voorwaarden geldig vanaf 90 dagen nadat Stroomfixers de gebruiker via mail geïnformeerd heeft over de wijzigingen. Tot dan blijven de algemene voorwaarden gelden zoals die voor de wijzigingen gepubliceerd waren.

Algemene opmerkingen

De toegang tot en het gebruik van onze website en onze dienstverlening zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

In deze algemene voorwaarden worden de juridische bepalingen beschreven die betrekking hebben op het bezoek en het gebruik van de diensten die we aanbieden op www.stroomfixers.be of op elke andere bestaande of toekomstige partnerwebsite van Stroomfixers bv. We verwijzen hierna naar het geheel van verbonden websites als ‘de site’.

Door de site en zijn webpagina’s te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten zoals die op de site worden aangeboden, erken je als gebruiker op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en verbind je jezelf om deze zonder beperking te respecteren.

Stroomfixers richt zich met haar diensten zowel tot particuliere gebruikers als professionele gebruikers en klanten. We verwijzen in deze algemene voorwaarden naar deze doelgroep als “de gebruiker” of “jij”.

Wanneer een professionele gebruiker of klant beroep doet op één of meerdere diensten van Stroomfixers, dan wordt de professionele gebruiker verondersteld de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden, en in te stemmen met het vervallen van de eigen gebruiksvoorwaarden van de professionele gebruiker of klant.

Als je niet akkoord bent met één of meerdere elementen in onze algemene voorwaarden, dan raden we je aan om geen gebruik te maken van onze website en diensten.

Identiteit

www.stroomfixers.be is een initiatief van:

Stroomfixers bv
BE 0753.860.937
Grauwmeer 1/14 Bus 23
3001 HEVERLEE
info@stroomfixers.be
T 016 14 0 612 (op werkdagen tussen 9u en 13u)

Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

Je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Stroomfixers in overeenstemming met ons privacybeleid.

Meer informatie over ons privacybeleid kan je hier terugvinden.

Wanneer je je registreert, geef je toestemming om jou vanuit Stroomfixers en met haar verbonden ondernemingen, commerciële boodschappen te sturen. Je kan je toestemming aanpassen via “mijn voorkeuren” in je online profiel.

Indien je via de site je profiel verwijdert, dan worden je gegevens 30 dagen bijgehouden voordat ze definitief verwijderd worden en niet meer gerecupereerd kunnen worden.

Gegevens van een gebruiker die meer dan 36 maanden niet geklikt heeft op een link in een mail en in die periode ook zijn gegevens niet heeft aangepast, en geen enkel prijsvoorstel aanvaard heeft, zal via mail op de hoogte gebracht worden dat zijn account 90 dagen na het versturen van die mail gedesactiveerd wordt. De gegevens van inactieve accounts worden na 12 maanden verwijderd.

Beschrijving van onze diensten

 1. voor particulieren: gratis deelname aan energieveilingen
 2. voor energieleveranciers: deelname aan energieveilingen
 3. voor zakelijke gebruikers en verenigingen: gratis deelname aan energieveilingen en partnerships voor promotie van energieveilingen

Verbintenissen van Stroomfixers bv

Stroomfixers bv verbindt zich ertoe om

 • via energieveilingen een voordelig energietarief aan te bieden voor gebruikers die ingeschreven zijn met volledige contactgegevens en minstens de volledige gegevens van één energie-aansluiting. Elk energietarief dat via Stroomfixers wordt aangeboden, zal minstens lager zijn dan het laagste tarief met vergelijkbare voorwaarden in de v-test® op het moment van de veiling. Bovendien dient de energieleverancier te garanderen dat de stroom die hij aanbiedt, afkomstig is van 100% energiebronnen, d.m.v. certificaten.
 • haar geregistreerde gebruikers te informeren over het prijsvoorstel van de betreffende energieleverancier
 • bij aanvaarden van het prijsvoorstel, de noodzakelijke gegevens m.b.t. de energieaansluiting te bezorgen aan de betreffende energieleverancier zodat de energieleverancier het energiecontract tussen zichzelf en de energiegebruiker kan opstellen en uitvoeren
 • een gebruiker die een prijsvoorstel aanvaardde, een nieuw prijsvoorstel te doen, ten vroegste 12 maanden nadat de veiling waarvan de gebruik het prijsvoorstel aanvaardde, plaatsvond.
 • als onafhankelijke tussenpersoon op te treden tussen energiegebruikers en energieleveranciers en gelijkwaardige voorwaarden te hanteren voor alle energieleveranciers die deelnemen aan dezelfde energieveiling.  Stroomfixers stelt zelf geen energiecontracten op.
 • zich in te zetten om zijn diensten zo goed mogelijk uit te voeren en te streven naar een zo gunstig mogelijk resultaat voor de energiegebruiker.

Deze verbintenissen van Stroomfixers bv zijn in geen geval een garantie, noch een verplichting met betrekking tot het resultaat.

Gebruik van onze diensten

Op dit moment kunnen enkel particuliere energiegebruikers deelnemen aan onze energieveilingen en enkel voor energieaansluitingen die op een adres in Vlaanderen gelegen zijn.

Deelnemen als particuliere energiegebruiker is gratis.

Om als particulier deel te kunnen nemen aan de energieveilingen, dien je je te registreren en aan te melden als Stroomgenoot op de site.  Je profiel moet aangevuld zijn met je contactgegevens, minstens één volledig adres in Vlaanderen en minstens één volledige aansluiting. Deze persoonlijke gegevens worden behandeld volgens ons privacybeleid, dat je hier kan terugvinden.

Op basis van die informatie kan Stroomfixers na de energieveiling een prijsvoorstel berekenen, dat afgestemd is op jouw postcode, jouw aansluitingen en het verwachte energieverbruik dat je zelf ingevuld hebt.

Je krijgt ten laatste 10 dagen na de meest recente veiling of 2 dagen nadat je je profiel vervolledigde, indien dat na de meest recente veiling gebeurde, een mail waarin we je op de hoogte brengen van de geselecteerde energieleverancier, met een link naar jouw prijsvoorstel, de tariefkaart met de kenmerken en details van het voorgestelde tarief, en de algemene voorwaarden. Deze mail en prijsvoorstel houden geen enkele aankoopverplichting in voor jou als gebruiker.

Om te kunnen genieten van het voorgestelde tarief, volstaat het om binnen de geldigheidstermijn, het prijsvoorstel te aanvaarden door op de knop “aanvaarden” te klikken, een startdatum te kiezen en je aanvraag om over te stappen te bevestigen door te klikken op “ja, ik stap over”, waarmee je je akkoord verklaard met het tarief en de algemene voorwaarden van de energieleverancier.

De geldigheidstermijn van het prijsvoorstel loopt vanaf publicatie tot de vermelde deadline, waarbij je het voorstel ten laatste kan aanvaarden om 23u59 op de dag van de vermelde deadline. Na die deadline is het prijsvoorstel niet meer geldig en kan je dus niet meer via Stroomfixers aan het voorgestelde tarief overstappen naar de betreffende energieleverancier.

Nadat je het prijsvoorstel aanvaard hebt, bezorgen we je gegevens aan de betreffende energieleverancier zodat die het energiecontract kan opstellen en uitvoeren. De energieleverancier zal ook het nodige doen om je overstap van je huidige leverancier in orde te brengen.

Herroepingsrecht voor particulieren

Nadat je het prijsvoorstel uitdrukkelijk aanvaard hebt, kan je als particuliere gebruiker gedurende 14 dagen gebruik maken van je herroepingsrecht, waarbij je zonder kosten je kan terugtrekken uit de verbintenis die je maakte door op “ja, ik stap over” te klikken.  Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, dien je binnen de termijn van 14 dagen de betreffende energieleverancier te via een ondubbelzinnige verklaring per post of e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om om toch af te zien van het aanbod.

Na het verlopen van de herroepingstermijn van 14 dagen, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende energieleverancier van toepassing m.b.t. beëindigen van de overeenkomst.

Stroomfixers maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen de energieleverancier en jezelf, die je via Stroomfixers hebt afgesloten. Stroomfixers draagt dan ook geen verantwoordelijkheid buiten de dwingende, wettelijke en reglementaire voorschriften in geval u schade of verlies oploopt ten gevolge van het uitdrukkelijk aanvaarden van het prijsvoorstel via Stroomfixers.

Voorwaarden voor energieleveranciers

Stroomfixers bepaalt de voorwaarden voor energieleveranciers om te kunnen deelnemen aan één of meerdere energieveilingen.

Hiervoor dient elke energieleverancier een overeenkomst te tekenen met een minimum looptijd van 12 maanden, die bijgevolg van toepassing is op 6 veilingen.  De energieleverancier is niet verplicht om deel te nemen. In die overeenkomst worden de selectiecriteria, voorwaarden, verplichtingen en andere verbintenissen tussen de energieleverancier en Stroomfixers opgenomen.

Annulering en opschorting van de diensten

Stroomfixers bv behoudt zich de mogelijkheid om een of meer energieveilingen te onderbreken of op te schorten, en dit op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging of rechtvaardiging. In dat geval kan Stroomfixers bv hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld en de gebruikers zullen geen enkele aanspraak op schadevergoeding kunnen maken.

Intellectuele eigendomsrechten

De site en al zijn onderdelen – met name, doch zonder enige beperking; de lay-out van de publicaties, de foto’s, de teksten, video’s, beelden van personen, merken, logo’s, geluidsbanden, tekeningen en modellen, de bladindeling, de software, etc. (samen aan te duiden met de term « de inhoud ») – worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het recht inzake merken, het recht inzake tekeningen en modellen, het recht van de producenten van databanken alsook elke andere wetgeving betreffende deze aspecten van de inhoud. Je erkent dat het geheel van de inhoud het eigendom is en onder de licentie valt van Stroomfixers bv.

Uitgezonderd de individule prijsvoorstellen, mag er geen enkel deel van de site of de inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepubliceerd, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, verzonden of verdeeld op welke manier dan ook, hetzij op een andere computer of server, een website of drager van publiciteit of verspreiding, of voor welke commerciële onderneming dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stroomfixers bv.

Het merk “Stroomfixers” is eigendom van Stroomfixers bv. Het is niet toegestaan het merk te gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stroomfixers bv.

Kwaliteitszorg

Stroomfixers bv besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de site, zowel op het vlak van inhoud als van gebruiksvriendelijkheid.

Toch is het mogelijk dat onze site typografische fouten of onjuistheden bevat of dat sommige informatie niet geheel volledig of recent is. Daarom kan Stroomfixers op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging alle fouten, onjuistheden of vergetelheden verbeteren en de inhoud veranderen of bijwerken, zonder dat Stroomfixers hiervoor op enige manier aansprakelijk voor gesteld kan worden.

Plichten van de gebruiker

Door gebruik te maken van deze site, stem je ermee in :

 • Noch de veiligheid te verstoren noch erin tussen te komen, noch deel te nemen aan welke vorm van misbruik dan ook, van de site of van het geheel van zijn diensten, middelen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn aan of toegankelijk zijn via de site of de websites die eraan verbonden of gekoppeld zijn;
 • Geen valse identiteit te creëren of zich daarvan te bedienen op deze site;
 • Niet te proberen zich ongeoorloofde toegang tot de site te verlenen;
 • De site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die schadelijk zijn voor de reputatie van Stroomfixers (of van derden);
 • Op geen enkele manier de inhoud van de site of een deel daarvan te reproduceren op welke drager dan ook, zonder de toestemming van Stroomfixers.

Bovendien stem je ermee in dat jij zelf verantwoordelijk bent voor de handelingen en communicatie die ondernomen en overgedragen worden door middel van de site. Je staat in voor de waarachtigheid en juistheid van de informatie die je op de site plaatst.

Je gaat akkoord met het vergoeden, verdedigen en vrijstellen van Stroomfixers, de leden van zijn raad van bestuur, zijn directeurs, zijn bedienden, zijn vertegenwoordigers en zijn leveranciers, alsook alle mogelijke derde partners voor elke vorm van verlies, alle uitgaven, alle schadegevallen en alle mogelijke kosten, hierbij inbegrepen de honoraria van de advocaat, ten gevolge van elke inbreuk van uw kant op de huidige gebruiksvoorwaarden.

Hulp nodig?

Veelgestelde vragen
Misschien vind je hier al een antwoord.

Stuur een bericht
Binnen 2 werkdagen antwoord.

Bel ons op 016 14 06 12
op werkdagen tussen 9u en 13u

Stroomfixers